Znak obce Lužná

Obec Lužná

Povinné informace

Obec Lužná má povinnost zveřenit následující informace dle Zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.).
Struktura následujících informací je stanovena Vyhláškou (č. 442/2006 Sb.).

1. Oficiální název:

Obec Lužná
756 11 Lužná čp. 230

2. Důvod a způsob založení:

Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.).

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí katastrálního území obce Lužná u Vsetína.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura:

  • starostka
  • účetní
  • obecní hajný
  • správce turistické chaty
  • zastupitelstvo obce má 9 členů

3.1. Příspěvkové organizace:

Mateřská škola Lužná
Lužná 252, okres Vsetín
756 11, Valašská Polanka

telefon: 571 446 080, 571 447 043
email: ms.luzna@volny.cz

4. Kontaktní spojení:

Obec Lužná
756 11 Lužná čp. 230
telefon: 571 446 100, 
email.: starostka@obec-luzna.cz
webové stránky: www.obec-luzna.cz 
Datová schránka: fmeb44s

5. Bankovní spojení:

běžný účet: č.ú.: 1770345309/0800, ČS a.s., pobočka Vsetín

6. IČ:

00304077

7. DIČ:

CZ00304077

8. Dokumenty

http://www.obec-luzna.cz/index.php?id=156-povine-informace

http://www.obec-luzna.cz/index.php?id=155-rozpocet

9. Žádost o informace můžete podat:

- osobně v kanceláři Obce Lužná
- písemně na adresu: Obec Lužná čp. 230, 756 11 Lužná
- elektronickou podatelnou na adresu: starostka@obec-luzna.cz
- datovou schránkou: IDS fmeb44s

Informace se zveřejňují těmito způsoby:
    - na úřední desce obecního úřadu
    - na elektronické úřední desce
    - na webových stránkách obce
    
Zveřejňované informace:
    - Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Lužná
    - Obecně závazné vyhlášky Obce Lužná
    - Rozpočet obce Lužná
    - Závěrečný účet obce Lužná
    - Účetní závěrka Obce Lužná

10. Příjem žádostí a dalších podání:

- Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení
- Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se to týká
- Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá informaci
- Písemná žádost je doručena OÚ Lužná, kde je zaevidována na podatelně OÚ a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem kdy byla zaevidována na podatelně.
- Z žádosti musí být zřejmé :
a) kdo ji podává – jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele, u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např.: elektronická adresa).
b) jaká informace je požadována
c) komu je určena
- neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a OÚ žádost odloží.
- V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo, je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 pracovních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti
- v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti OÚ, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
- Lhůta k vyřízení žádosti dle vyhl. č. 106/1999 Sb. je 15 dnů. V odůvodněných případech se dá prodloužit o 10 dnů.

11. Opravné prostředky:

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
- Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele
- Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti  lze  podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
- Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
- V souladu s příslušným ustanovením zákona č.106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, to je v případě utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11).
V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

12. Formuláře

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou popsány na internetových stránkách ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější předpisy:

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Správní poplatky: Zákon o správních poplatcích (Zákon č. 634/2004 Sb.)


Seznam dotazů

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

t: 571 446 100
f: 571 446 101

starostka@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČ: 00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Webkamera - Skiareál

Soubory cookies | Zásady zpracování osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti Správa stránek