Obecní úřad Lužná

Znak obce Lužná

Hornolidečsko

Sdružení obcí Hornolidečska
 
 
 
 
 
 
 
 
Vše pro dřevo
 
Dřevoobchod Liška

Agrospol Lužná

 
Valašský deník
 
 
Farma Neratov 
Nacházíte se v sekci: Vyhl. č. 106/1999 Sb.

INFORMACE dle Vyhl. č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název:
Obec Lužná
756 11 Lužná čp. 230

2. Důvod a způsob založení:
Zákon č.128/2000Sb., o obcích.

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí katastrálního území obce Lužná u Vsetína.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech.

3. Kontaktní spojení:
Obec Lužná
756 11 Lužná čp. 230
telefon : 571 446 100,
mail.: starosta@obec-luzna.cz
webové stránky: www.obec-luzna.cz
Datová schránka: fmeb44s

4. Organizační struktura:
- starosta
- účetní
- obecní hajný
- správce turistické chaty
- Zastupitelstvo obce má 9 členů

5. Bankovní spojení:
- běžný účet: č.ú.: 1770345309/0800, ČS a.s., pobočka Vsetín

6. IČO: 00304077

7. DIČ: CZ00304077

8. Žádost o informace můžete podat:
- osobně v kanceláři Obce Lužná
- písemně na adresu: Obec Lužná čp. 230, 756 11 Lužná
- elektronickou podatelnou na adresu : starosta@obec-luzna.cz
- datovou schránkou: IDS fmeb44s

Informace se zveřejňují těmito způsoby:
    - na úřední desce obecního úřadu
    - na elektronické úřední desce
    - na webových stránkách obce
    
Zveřejňované informace:
    - Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Lužná
    - Obecně závazné vyhlášky Obce Lužná
    - Rozpočet obce Lužná
    - Závěrečný účet obce Lužná
    - Účetní závěrka Obce Lužná

9. Příjem žádostí a dalších podání:
- Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení
- Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se to týká
- Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá informaci
- Písemná žádost je doručena OÚ Lužná, kde je zaevidována na podatelně OÚ a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem kdy byla zaevidována na podatelně.
- Z žádosti musí být zřejmé :
a) kdo ji podává – jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele, u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např.: elektronická adresa).
b) jaká informace je požadována
c) komu je určena
- neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a OÚ žádost odloží.
- V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo, je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 pracovních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti
- v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti OÚ, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
- Lhůta k vyřízení žádosti dle vyhl. č. 106/1999 Sb. je 15 dnů. V odůvodněných případech se dá prodloužit o 10 dnů.

10. Opravné prostředky:
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
- Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele
- Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti  lze  podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
- Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
- V souladu s příslušným ustanovením zákona č.106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, to je v případě utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11).
V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

11. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou popsány na internetových stránkách ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

12. Nejdůležitější předpisy:
    - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
    - Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
    - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
    - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
    - Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
    - Obecně závazné vyhlášky obce Lužná

13. Sazebník úhrad za poskytování informací:
- Správní poplatky, zákon č. 274/2012 Sb. ze dne 18.července 2012, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14. Příspěvkové organizace:
Mateřská škola Lužná, okres Vsetín
756 11 Lužná čp. 252
telefon: 571 446 080, 571 447 043
mail: ms.luzna@volny.cz

15. Seznam dotazů v letošním roce dle zákona č. 106/1999 Sb.:
1) 22.2.2017 - Investiční plán obce - vyřízeno datovou schránkou 16.3.2017 - starosta
2) 16.3.2017 - Investiční plán obce - vyřízeno datovou schránkou 17.3.2017 - starosta
3) 23.3.2017 - Nakládání s odpady obce - vyřízeno datovou schránkou 4.4.2017 - starosta
4) 24.5.2017 - Stav veřejného osvětlení - vyřízeno datovou schránkou 13.7.2017 - starosta
5) 16.8.2017 - Dotaz na problém se škodlivými ptáky - vyřízeno e- mailem 22.8.2017 - starosta
6) 8.9.2017 - Dotav v souvislosti se sociálním bydlením - Vyřízeno datovou schránkou - Brhlová Bronislava
Správa stránek